Nowe Media

Pismo jest rocznikiem recenzowanym, wydawanym w języku polskim od 2010 roku, redagowanym przez Katedrę Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej działająca na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK, która współpracuje z głównymi ośrodkami akademickimi w kraju, zajmującymi się badaniami nad komunikacją społeczną, dziennikarstwem, socjologią i naukami politycznymi. Wydawane jest przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Na jego łamach prezentowane są najnowsze badania oraz refleksja teoretyczna nad wykorzystywaniem nowych mediów w życiu codziennym, kulturze, polityce, sztuce, etc. oraz integracja środowiska naukowego i środowiska osób w praktyce zajmujących się problematyką szeroko pojmowanych nowych mediów.

„Nowe Media” zostały pozytywnie ocenione przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i znalazło się na liście czasopism punktowanych otrzymując 5 punktów.

Periodyk oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY-ND 3.0). Pozwala to na szeroki dostęp do publikowanych na łamach czasopisma tekstów nie tylko dla studentów, ale także badaczy, co przełożyć się może także na zwiększenie liczby cytowań autorów u nas publikujących.

„Nowe Media” to czasopismo otwarte na inicjatywy ze strony osób czynnie zajmujących się nowymi mediami (dziennikarze, blogerzy, graficy, webmasterzy) oraz środowisk naukowych – komunikologów, politologów, socjologów, antropologów, filologów, teoretyków mediów, teoretyków sztuki. Liczymy na to, że stałymi odbiorcami pisma będą środowisko naukowe i akademickie (wykładowcy, badacze i studenci).